ระบบสารสนเทศข้าราชการลูกจ้างประจำ

ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ


ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๘๘๗
Akun Gold International