ระบบสารสนเทศข้าราชการลูกจ้างประจำ

ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ


ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๘๘๗